Zákazník: nepřihlášen   Zaregistrovat se

Úvod Kytary Ladičky Korg

Korg OT-120

Dostupnost:
Na skladě

1 930 Kč    ks 

Orchestrální ladička Korg OT-120.
Duální displej s jehlovým ukazatelem.
■ Manual režim
V tomto režimu můžete ladit k notě, kterou si zvolíte.
1. Proveďte nastavení z kroků č. 1–4 předchozí kapitoly.
2. Nastavte kotouč [MODE] na polohu MANUAL.
3. Stiskem tlačítka NOTE [√] nebo [®] zvolte požadovaný tón (C–B), ke
kterému chcete ladit.
Po každém stisku tlačítka se názvy tónů přepínají v následující
posloupnosti (pro kontinuální změnu stačí tlačítko stisknout a podržet ).
Baterie slouží také k uchování obsahu paměti při vypnutí ladičky (funkce
Memory – uchovávají se nastavení referenčního ladění, nastavení
TRANS/TEMPERAMENT, a také název tónu, zvoleného v režimu Manual
Meter nebo Sound).
Když baterie vyjmete, nebo když se zcela vybijí, obsah paměti se vymaže
(tomu lze předejít připojením OT -120 prostřednictvím adaptéru do elektrické
zásuvky, v tomto případě zůstane obsah paměti zachován.)
I v případě, že OT-120 napájíte adaptérem zelektrické sítě, je vhodné baterie do ladičky nainstalovat.

Hlasitost referenčního tónu (dva stupně) Key, Temperament name
Toto nastavení se uchová v paměti dokonce i po přepnutí do jiného režimu.
4. Hrajte na váš nástroj jednotlivý tón a nalaďte jej tak, aby se ukazatel VU
měřící škály dostal na střed (na pozici 0), a současně se rozsvítily i oba
indikátory měřící škály
1. Jemně stlačte a posuňte ve
směru vlysované šipky.
Nastavovací šroubek
Neumísťujte výrobek na
• přímém slunečním světle
• místech s extrémní teplotou či vlhkostí
• příliš prašných či špinavých místech
• místech, vystavených silnými vibracím

Název tónu, Oktáva
[TRANS/TEMPERAMENT] tlač.
Vypínač (STANDBY/ON/ )
DC IN konektor
(připojení AC adaptéru)
Měřící škála a její ukazatel zobrazují odchylku mezi aktuálním a správným
naladěním tónu.
■ Auto režim
V tomto režimu můžete ladit jakýkoliv vstupní tón.

P o s t u p p ř i l a d ě n í
1. Proveďte nastavení z kroků č. 1–4 kapitoly “Příprava k ladění.”
2. Kotouč [MODE] nastavte na polohu AUTO-SLOW, AUTO-MEDIUM, či
AUTO-FAST. AUTO-SLOW: ukazatel měřící škály reaguje na vstupní zvuk
pomaleji. AUTO-FAST: ukazatel měřící škály reaguje na vstupní zvuk
okamžitě. AUTO-MEDIUM: střední rychlost odezvy ukazatele měřící škály
Nastavení jehlového ukazatele
Po delší době používání OT–120 (zvlášť je-li vystavován vibracím
během transportu), může dojít k tomu, že jehlový ukazatel škály se
odchýlí od správné, středové polohy. V tom případě jej nastavte zpět
na střed, aby ladění bylo přesné.
Zacházení
Abyste výrobek nepoškodili, nepůsobte na tlačítka aovladače přílišnou silou.
Údržba
Pokud bude výrobek příliš zvenčí znečištěn, utřete jej suchým čistým hadříkem.
Nepoužívejte tekuté čističe a leštidla.
Úschova manuálu
Po přečtení tohoto manuálu si jej pečlivě uschovejte přo případné další použití.
Po bl íž výrobku nikdy nes tavt e nádoby s t ekut inami. Tyto by mohly
vyt é ct do výrobku a způsobit j eho poruchu, požár , č i e lekt ri cký šok .
Dbej te na to, aby se do výrobku nedos taly žádné kovové
př edmě ty. Pokud k tomu dojde, odpojt e výrobek ze s í tě
a kontaktujt e nejbl ižš í autorizovaný se rvi s či prode jc e .
FCC prohlášení standardu (pro U.S.A.)
Toto zařízení bylo testováno a zařazeno do Třídy B digitálních zařízení,
odpovídající Článku 15 Pravidel FCC. Tyto limity byly navrženy, aby
poskytovaly dostatečnou ochranu před škodlivou interferencí . Toto zařízení
generuje, využívá a může emitovat rádiové frekvenční záření, a pokud není
správně nainstalováno, může působit problémy v rádiové komunikaci. Pokud
není zařízení správně umístěno, může také působit problémy v příjmu
rádiového či televizního signálu. Pokud k tomu dojde, zkuste jiné umístění
tohoto zařízení, případně záležitost konzultujte s autorizovaným servisem či
vaším prodejcem.
CE známka pro European Harmonized Standards
CE známka, udělená naší společnosti dne 31. prosince 1996, vyjadřuje
shodu těchto výrobků s direktivou EMC Directive (89/336/EEC) a CE
Directive (93/68/EEC). CE známka, udělená v lednu 1997, pak značí shodu
výrobků s direktivou EMC Directive (89/336/EEC), CE Directive (93/68/EEC)
a Low Voltage Directive (73/23/EEC).
A dále, CE známka, udělená bateriemi napájeným produktům naší značky, značí
shodu výrobků s direktivou EMC Directive (89/336/EEC) a CE Directive
(93/68/EEC).
Důležité upozornění pro uživatele
Tento produkt byl vyroben v souladu s pravidly a elektrifikačními standardy země, pro niž
je určen. Pokud jste výrobek zakoupili přes internet, e -mailovou objednávku či telefonický
prodej, ujistěte se, že vámi zakoupený výrobek je určen pro použití ve vaší zemi.
VAROVÁNÍ: Použití výrobku v jiné zemi, než pro kterou je určen, může být nebezpečné
a může vyústit ve zrušení záruky výrobce a distributora. Uschovejte si prosím také doklad
o koupi, aby bylo možno uplatnit případnou záruku.
© 2005 KORG INC.
Ladička nabízí čtyři režimy: Manual, Auto (SLOW/MEDIUM/FAST), Sound, a
Sound Back.
■ Příprava k ladění
1. Pokud používáte nástroj s pickupem nebo kontaktním mikrofonem,
propojte vstup (INPUT) OT-120 s kabelem (zástrčkou) z vašeho nástroje
či mikrofonu.
Pokud je výstup (OUTPUT) OT–120 propojen se zesilovačem, zvuk, vstupující
do ladičky je z ní vystupován na zesilovač beze změny. Protože by však
přitom během hry mohlo dojíž k nežádoucímu šumu, nastavte OT-120
vypínačem do polohy STANDBY .
Pokud budete ladit za využití interního mikrofonu OT–120, nepřipojujte
kabel na vstupní a výstupní (INPUT/OUTPUT) zdířky. Pokud je na některou
ze zdířek kabel připojen, nelze interní mikrofon použít.
Zdířky INPUT a OUTPUT jsou monofonní. Nelze tedy u nich použít stereo
zástrčky.
2. Zapněte vypínač do polohy ON nebo . (Poloha znamená, že ladička je
zapnuta a je podsvětlen displej.)
Když ladičku zapnete, tato se uvede do režimu, zvoleného kotoučem
[MODE], a současně se aktivuje posledně provedené nastavení referenčního
ladění (výchozí nastavení je A=440).
3. Chcete-li změnit kalibraci, stiskněte tlačítko CALIB [√] nebo [®].
Každým stiskem tlačítka se změní o jeden stupeň kalibrace ladičky. Změna
se zobrazuje na displeji. Když tlačítko podržíte stisknuté, kalibrace se mění
po jednotlivých stupních kontinuálně dál.
4. Když ladíte transponovaný nástroj či klasickou stupnici, stiskněte
tlačítko [TRANS/TEMPERAMENT].
Po každém stisku tlačítka se na displeji objeví indikace příslušného
nastavení.
Když volíte klíč, na LCD displeji bude blikat “T RANS”.
Pokud volíte stupnici, na LCD displeji blikají označení v následující
posloupnosti.
(u C se nezobrazuje)
PG: Pythagorejská ME : Mean Tone E MD : Mean Tone D
WM: Werckmeister III KB: Kirnberger III KN: Kellner
VT: Vallotti YG: Young
Když zvolíte klasickou stupnici, referenční ladění bude A (=+/-0
cent).
3. Zahrajte tón na vašem nástroji.
LCD displej zobrazí název nejbližší detekované noty a také příslušnou
oktávu, ve které hrajete. Nalaďte nástroj tak, aby se na displeji zobrazil
správný (požadovaný) název tónu.
4. Nalaďte váš nástroj tak, aby se ukazatel měřící VU škály dostal na střed
(pozice 0), a současně se rozsvítily oba indikátory měřící škály
Měřicí škála a její ukazatel zobrazjí odchylku mezi aktuálním a správným
naladěním tónu.
Pokud ladíte pomocí interního mikrofonu OT –120, přibližte váš nástroj co
nejblíže k tomuto mikrofonu, aby se eliminovaly nežádoucí zvuky z okolí.
V některých případech může mít OT -120 potíže s detekcí ladění. Pokud k tomu
dojde, změňte hlasitost nebo oktávu, a zkuste ladit znovu.
■ Sound režim
V tomto režimu můžete ladit podle tónu, vydávaného ladičkou OT –120.
1. Proveďte nastavení z kroků č. 1–4 kapitoly “Příprava k ladění.”
2. Kotouč [MODE] na pol. SOUND- či SOUND- .
Při nastavení je vystupovaný tón tlumenější, při volbě je pak
hlasitější.
3. Tlačítkem NOTE [√] nebo [®] zvolte tón, ke kterému chcete ladit.
Stiskem tlačítka změníte výšku vystupovaného tónu o jeden půltón, a to
v možném celkovém rozsahu pěti oktáv (C2 –C7).
Toto nastavení se uchová v paměti i po přepnutí do jiného režimu.
4. Podle tónu z OT-120 nalaďte váš nástroj.
■ Sound Back režim
V tomto režimu ladička hraje referenční tón, který je nejblíže k tónu, který
zahrajete a jenž do ladičky vstupuje INPUT zdířkou. Rozdíl mezi vámi
zahraným tónem a tónem referenčním je zobrazován na displeji.
1. Proveďte nastavení z kroků č. 1–4 kapitoly “Příprava k ladění.”
2. Kotoučem [MODE] volte SOUND BACK - či SOUND BACK- .
Při nastavení je vystupovaný tón tlumenější, při volbě je pak
hlasitější.
3. Zahrajte tón na vašem nástroji.
Ozve se referenční tón, nejbližší k tónu, který jste zahráli, a název tohto tónu
se objeví také na displeji. Měřící škála bude indikovat rozdíl mezi
specifikovaným tónem a tónem, který jste zahráli. Nalaďte váš nástroj tak,
abyste docílili správného referenčního tónu.
4. Nalaďte váš nástroj podle tónu a ukazatele měřící škály.
Výměna baterií/funkce Memory
Jakmile baterie začnou slábnout, nebude možné dosáhnout správného
naladění. Zkontrolujte indikátor stavu baterií na displeji, a baterie co nejdříve
vyměňte.
1. Podržte stisknuté tlačítko NOTE [√] a současně zapněte vypínač ladičky do
polohy ON. Zkontrolujte, zda jehlový ukazatel indikuje pozici „0“ (tedy
střed měřící škály).
2. Pokud ukazatel není na středové pozici, dle pokynů z kapitoly „Výměna
baterií, funkce Memory“ odejměte kryt baterií, a pomocí malého
šroubováčku Phillips (klenotnický šroubovák) otáčejte nastavovacím
šroubkem, dokud ukazovatel nebude zaměřen přesně na střed ( pozici
„0“).
3. Po provedení potřebných nastavení (nebo pokud ukazatel nebylo třeba
nastavovat) se stiskem kteréhokoliv tlačítka vraťte do běžného
provozního režimu a zavřete kryt baterií.
Technické parametry
Stupnice : 12 tónová rovnoněrmá, dále Pythagorean, Mean tone E
/D , Werckmeister III, Kirnberger III, Kellner, Vallotti,
Young
Rozsah transpozice : C, C , D, E , E, F, F , G, G , A, B , B
Detekční rozsah : A0 (27.50 Hz)–C8 (4186 Hz)
Referenční tón :C2(65.41Hz)–C7(2093 Hz) pět oktáv, vyšší/nižší hlasitost
Režimy ladění : Manual, Auto (SLOW, MEDIUM, FAST), Sound, Sound Back
Rozsah kalibrace : A4=349–499 Hz (v krocích po 1 Hz)
Detekční přesnost : +/-1 cent
Zvuková přesnost : +/-1.5 cent
Rozsah ladění : AUTO (SLOW, MEDIUM, FAST), SOUND BACK režimy
-50 cent – -3 cent :
-3 cent – +3 cent : ,
+3 cent – +50 cent :
MANUAL režim
-500 cent – -3 cent :
-3 cent – +3 cent : ,
+3 cent – +500 cent :
Konektory : INPUT (1/4” mono), OUTPUT (1/4” mono),
DC IN (9V )
Napájení : AAA baterie x 2 (3 V), nebo AC adaptér
Životnost baterií : průměrně 100 hodin (alkalické baterie, Meter
režim, kontinuální vstup A4)
Rozměry : 74 x 120 x 36 mm
Hmotnost : 193g (včetně baterií)
Dodávané položky : Alkalické AAA (LR03) baterie x 2 pro ověřovací provoz
Volitelné (prodáváno zvlášť) : AC adaptér ( 9V)
Použití stojánku
Díky stojánku na zadní straně ladičky si můžete tuto naklonit do
potřebného úhlu.
Jehlový VU ukazatel se může při naklonění
ladičky vychýlit od středové polohy. Pokud se
tak stane, postupujte dle pokynů z kapitoly o
nastavení správné polohy ukazatele,
a u nakloněné ladičky nastavte správnou polohu
tohoto jehlového ukazatele.
+ PHE (recyklační poplatek) 4.-Kč

Kontakty

Marek Jedlička - Hudební nástroje
Masarykovo náměstí 22
695 01 Hodonín

Tel/fax518 353 816
(prodejna)
604 700 500
(E-shop)
Mobil602 738 120
(Jaroslav Jedlička)
602 746 809
(Marek Jedlička)

E-mail: info@jedlickamusic.cz

Facebook

Novinky do e-mailu


Naakup